Käynnissä olevat hankkeet | Ekami

Asiakkuuden hallinta - Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Hankkeen tavoitteena on Ekamin asiakaspalvelun kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi henkilöstön osaamista ja asiakaspalveluprosessia kehittämällä.

Briefcase - Oma polku ammattiin

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään kehittämällä kustannustehokas nivelvaiheen ammatillisen kielenoppimisen valmennusohjelma.

Digiaktorit

Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitusmiskehitystä.

Digiaskel

Hankkeen tavoitteena on digitaalisuuden hyödyntäminen ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja osaamisen arvioinnissa eri oppimisympäristöissä.

Digitaalinen tuotannon uudistaminen

Hankkeen tavoitteena on varmistaa yritysten osaaminen ja osaajien saatavuus lähitulevaisuudessa. Hanke toimii tiennäyttäjänä ja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämiseen Pk-yrityksille ja niiden asiakkaille.

Etiäinen - koulutustarpeiden ennakointi

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, jonka avulla oppilaitokset pystyvät nopeasti reagoimaan yritysten muuttuneisiin osaajatarpeisiin.

Hoksaajat

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen reformin vaatimukset

KAVIO - Kansainvälisen palveluliiketoiminnan innostava oppimisympäristö - Old Port Academy

Hankkeella varmistetaan seudullisesti kasvavan palveluliiketoiminnan työvoiman kohdanto osaamisessa ja saatavuudessa kehittämällä uusi toimintamalli.

Killat avoimesti verkossa

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa ja vahvistaa Ekamissa toimivan kiltakoulutuksen digiosaamista

Koulutus- ja oppisopimukset kasvuun KOPSO

Hankkeen tavoittena on lisätä ja monipuolistaa opiskelijoiden osaamisen hankkimista ja sen osoittamista yhä työelämälähtöisemmin ja koulutussopimuslinjausten mukaisesti.

KYMIEXACT - Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Hankkeen tavoitteena on alueen koulutustoimijoiden yhteistyöhön perustuvan toimintamallin ja mekanismin luominen organisaatiorajat ylittävien osaamispolkujen tuottamiseen.

LOWE

Hankkeen tavoitteena on luoda työpaikalla järjestettävän koulutuksen oppimistulosten laadun arviointiin malli, joka sisältää myös työvälineitä.

Ohjaamo Hamina - Oma polku aikuisuuteen

Hankkeen tavoitteena on moniammatillisen palvelupisteen, Ohjaamon, mallintaminen ja käynnistäminen, niin että nuorille löydetään tarkoituksenmukaisia ja joustavia polkuja koulutukseen ja työn pariin.

Parasta palvelua

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdenmukainen, kaikille koulutuksenjärjestäjille yhteinen oppisopimus- tai koulutussopimustoiminta ja palveluprosessi

Prikka

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien ydinprosesseja: hakeutuminen, henkilökohtaistaminen, ohjaus ja tuki, osaamisen hankkiminen sekä osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi.

Retee

Hankkeen tavoitteena on yritysten kysyntään ja opiskelijoiden tarpeisiin perustuvan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittäminen.

TAHTI

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan.

TAIKA - Tule asiakkaaksi

Hankkeen tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä hakeutumista koulutukseen ja tehostaa opintopolkuja kehittämällä henkilökohtaistamista.

Up Action - Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen.

VETO-LAKU

Hankkeen päätavoitteena on arvioida hankekumppaniorganisaatioiden laatukulttuuri ja johtaa tulokset kehittämissuunnitelmaksi.

Yhessä

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisyysosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen