Opinnollistaminen Rannikkopajoilla | Ekami

Oppiminen on elinikäinen prosessi ja osaamista karttuu kaiken aikaa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Jotta osaaminen saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, pitää osaaminen tunnistaa ja dokumentoida. Kaikille perinteinen opiskelu oppilaitoksessa ei aina ole paras ratkaisu. Niille nuorille, joiden opinnot eivät etene tavallisen reitin kautta, tulisi löytää joustavampia opintopolkuja.

Rannikkopajat on yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa kartoittanut eri työpajojen toimintaympäristöjä ja verrannut niitä ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. Näin on varmistettu, että pajaympäristö vastaa tutkinnon suorittamiseen edellytettyjä kriteereitä.

Rannikkopajoilla on tunnistettuja oppimisympäristöjä usealta eri perustutkinnon alalta. Pajanuorella on mahdollisuus pajajakson aikana hankkia tunnistettua osaamista pajalla kertyneistä työtehtävistä. Oppimisympäristöjä on tunnistettu esim. keittiöpajalla, lounaskahvila Kalarannassa ja lounaspaja Rosmariinissa joissa kertyy ravitsemusalan (kokki) ja elintarvikealan (leipuri) osaamista ja hakeutuessaan alan opintoihin oppilaitos tunnustaa kertynyttä ja dokumentoitua osaamista. Työpalvelupajoilla Kotkassa sekä Karhulassa on myös oppimisympäristöjä tunnistettu. Työpalvelun työtehtävissä kertyy osaamista pintakäsittelyalan , kiinteistöpalvelualan ja sisustusalan perustutkinnoista.

Opinnollistamisen tarkoituksena ei ole muuttaa työpajaa oppilaitokseksi vaan tavoitteena on koulutusjärjestelmän tukeminen ja täydentäminen.

Työpajalla osaaminen voidaan tunnistaa ja oppilaitoksessa se voidaan tunnustaa. Kummallakin on opinnollistamisprosessissa ja erilaisen oppimisympäristön tarjoajana oma tärkeä roolinsa. Työpajoja tarvitaan erilaisiksi/vaihtoehtoisiksi oppimisympäristöiksi ja yhteistyö hyödyttää ennen kaikkea nuorta, mutta myös kumpaakin organisaatiota.

 

 

 

Opinnollistaminen muodostuu

 • oppimisympäristön, oppimisyhteisön sekä oppimisen ja osaamisen tunnistamisesta
 • oppimista ja osaamista kerryttävien käytäntöjen toteuttamisesta
 • jatkuvan kehittymisen periaatteen omaksumisesta sekä siihen sitoutumisesta yhteisö- ja yksilötasolla

 

 • Aikaisemmin kartutetun osaamisen tunnistaminen

 • Suunnitelmallinen osaamisen kerryttäminen tunnistetussa oppimisympäristössä

 • Osaamisen vertaaminen ammatillisten perustutkintojen perusteisiin ja sen ilmaiseminen opetussuunnitelman kielellä

 • Osaamisen dokumentoiminen osaamistodistukseen ja osaamiskarttaan

Osaamistodistuksen sisältö on rakennettu tutkinnon perusteiden arviointikohteiden ja -kriteerien pohjalta. Valtakunnallinen osaamistodistustyöryhmä on laatinut myös valtakunnallisen mallin osaamistodistukselle. Osaamistodistuksessa ilmenee mitä osaamista nuori on saavuttanut pajajakson aikana eri perustutkintotojen tutkintojen osista / osioista.

 

 

Yksinkertaisesti

 

Osaamiskartta

Opit työssä -hankkeessa laadittiin osaamisen tunnistamista varten ammatillisten opettajien ja työpajojen/säätiöiden yhteistyönä osaamiskarttoja. Osaamiskarttojen tarkoituksena on sanoittaa opiskelijalle ja työvalmentajille työpajalla, työpaikalla, säätiöllä tai työssäoppimisessa kertyvää osaamista suhteessa ammatillisten tutkintojen tutkinnon perusteisiin. 

Kun osaaminen tuodaan esiin osaamiskarttojen avulla, voidaan esimerkiksi työpajalla tapahtuva oppiminen osoittaa osaksi ammatillisia opintoja. Tällöin työpajalta ammatillisiin opintoihin siirtyminen tapahtuu sujuvammin, kun voidaan tunnistaa opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen osaksi tutkintoa. Osaamiskartat madaltaa työvalmentajalle kynnystä sanoittaa opiskelijan osaamista ja samalla nostaa opiskelijan itsetuntoa, kun hän hahmottaa miten erilaista alaan liittyvää osaamista hänelle työpajatoiminnan aikana jo kertyy. Ammatilliselle opettajalle osaamiskartat toimivat vakuutena ja osoituksena siitä, miten ja millaista eri tutkinnonosiin liittyvää osaamista opiskelijalle on kertynyt.

 

 

Osaamistodistuksen merkitys

 • Osaamistodistus tukee oppilaitoksen ja työpajan välistä yhteistyötä

 • Voidaan hyödyntää vertaisoppimista

 • Voidaan tunnistaa ja ylläpitää oppimisympäristöjen erityispiirteitä ja erilaisuutta

 • luoda joustavia yksilöllisiä polkuja

 

 

 

Mitä hyötyä osaamistodistuksesta?

Valmentautuja/opiskelija

 • voi seurata oman osaamisen kehittymistä jakson aikana

 • saa työpajalta jakson päätteeksi osaamistodistuksen osaamisestaan

 • tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan ja osaa markkinoida sitä esim. työhaastattelutilanteessa ja koulutuksiin hakeutumisessa

 • työpajalla tunnistettu osaaminen/suoritetut tutkinnon osat mahdollista myöhemmin tunnustaa osaksi perustutkintoa

 

Työvalmentajalle/opettajalle

 • pystyy suhteuttamaan ja kohdentamaan työtehtävät ja valmennustavat valmentautujan/opiskelijan osaamistason mukaan

 • työn laajuus ja monipuolisuus tulee kirjallisesti näkyväksi, työtehtävät selkiintyvät ja hahmottuvat kokonaisuuksiksi

 • yhteinen kieli lähettävän tahon kanssa myös arvioinnissa (esim. oppilaitoksen)

 • omien ammatillisten taitojen edelleen kehittäminen kattamaan mahdollisimman laajasti koko opetussuunnitelman

 • oman työn kehittäminen

 

Työnantajalle

 • työnhakijan / työkokeilijan  osaaminen tulee näkyväksi yksityiskohtaisemmin

 • Saa työvoimaa, jolla on näyttöä osaamisestaan (esim. tutkinnon osien suorittamisen kautta)

 

Lähettävälle taholle

 • tietää millaista osaamista asiakkaalle voi työpajalla kertyä ja saa informaatiota asiakkaan ammatillisesta osaamista

 • edistää erilaisille oppijoille soveltuvien oppimisympäristöjen kehittymistä

 • kehittää työpaja-oppilaitos yhteistyön perustaa, joka perustuu sopimukselliseen yhteistyöhön

Mitä Opit työssä -hankkeessa olemme tehneet? Käy kurkkaamassa täältä.

Instagram

Thinglink

Opinnollistaminen:

Oppimisympäristön tunnistamiseen liittyvä prosessi, jonka avulla voidaan työvaltaisessa ympäristössä kertyvää osaamista tunnistaa vertaamalla sitä ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteisiin. 

 

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Valtakunnallisen osaamistodistustyöryhmän laatimalle raporttipohjalle kirjoitettu kuvaus siitä, mitä ammatillisten tutkintojen mukaista osaamista organisaation työympäristöissä on mahdollista kerryttää.

Raportin täyttämisen jälkeen organisaatiolla on oikeus kirjoittaa valtakunnallisen osaamistodistusmallin mukaisia osaamistodistuksia. Tässä linkki Rannikkopajojen oppimisympäristöraporttiin.

 

Osaamistodistus

 • Kuvaus työpajalla tunnistetusta osaamisesta
 • Opintoihin siirtyessä osaamistodistus toimii osaamisen näkyväksi tekijänä
 • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja hyödyntäminen osana opintoja
 • Osaamistodistuksen sisältö on rakennettu tutkinnon perusteiden arviointikohteiden ja -kriteerien pohjalta

 

Lisätietoja: 

Satu Airaksinen

Työvalmentaja / Projektivastaava

Rannikkopajat

050 570 9923

satu.airaksinen@ekami.fi

Opit työssä -hanke