Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Hyvinvointiala

Opiskele sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Suoritettuasi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, voit työskennellä lähihoitaja-nimikkeellä monissa eri toimintaympäristöissä ihmisten kanssa ja heitä varten. Osaat kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Sinulla on mahdollisuus tehdä työtä sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Osaat avustaa ja ohjata asiakasta ja potilasta toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä terveellisissä elintavoissa,( kuten ravitsemuksessa ja liikunnassa tarvitseeko olla?) sekä elämänhallinnassa. Osaat myös ohjata ja tukea asiakkaita ja potilaita erilaisten  hyvinvointipalvelujen hakemisessa ja käytössä sekä tarvittaessa erilaisten  vertaistukea antavien yhteisöjen  pariin hakeutumisessa.

Lähihoitajana osaat työskennellä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja projekteissa. Osaat toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kesken ja kommunikoida asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaat käyttää työssäsi ammatillisia,vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja sekä kielitaitoa. Osaat hyödyntää työssäsi asiakas-ja potilasryhmien ja työyhteisön jäsenten välistä vertaistukea ja  ottaa työssäsi huomioon myös työ- ja elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin edistäjänä.

Lähihoitajan koulutus sisältää laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen. Niinpä voit joustavasti  siirtyä alan  eilaisiin  työtehtäviin hyödyntäen osaamisalasi tuottamaa erikoistuneempaa osaamista.

Osaamisalat  sosiaali ja terveydenhuollon perustutkinnossa:

Hakeutuessasi lähihoitajakoulutukseen sinut haastattellaan ja tehdään soveltuvuuskoe.

Lähihoitajan koulutus antaa jatko-opiskelumahdollisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kysy lisää:

Armi Raanti

 

Kuntoutuksen osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat  ohjata ja tukea voimavaralähtöisesti  erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Hyödynnät työskentelyssäsi kuntoutukseen liittyvää tietoperustaa. Sinä ohjaat kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja hyödynnät erilaisia kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä.Sinä osaat ohjata kuntoutujalle terveyttä edistävää liikuntaa ja muuta toiminnallisuutta. Osaat soveltaa  kuntoutusalan toimintakyvyn mittauksia, toimintakyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa tarpeellisten liikkumisvälineiden ja PT- apuvälineiden käytössä ja hankinnassa.

Sinun työpaIkanasi voi olla:

 • kuntoutujan kotiympäristö
 • kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt
 • toiminta- ja työkeskukset
 • työpajat
 • palvelukeskukset
 • kylpylät
 • terveyskeskuksen vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt
 • erilaiset kunoutumiseen liittyvät kolmannen sektorin työpaikat

 

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Osaat myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten  hoitoa ja kasvatusta. Osaat ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä ja tuet lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta.Osaat toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti.

Sinä voit toimia valmiina lähihoitajana esim. erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä:

 • päiväkodeissa
 • kouluissa
 • lastensuojelun yksiköissä
 • lasten ja nuorten sairaaloissa
 • perhetyössä

 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat  edistää työssäsi mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, osallistua mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn  sekä  vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan  asemaa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja-potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Osaat arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tarvetta. Hyödynnät työssäsi mielenterveys- ja päihdetyön  tietoperustaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Voit toimia lähihoitajana esim.

 • mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköissä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla

 

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan ja potilaan sairaanhoitoa,huolenpitoa ja kuntoutumista  erilaisissa toimintaympäristöissä. Hyödynnät työssäsi sairaanhoidon  ja huolenpidon monitieteellistä tietoperustaa. Korostat työssäsi asiakkaan ja potilaan terveyden, toimintakyvyn, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä niitä uhkaavien tekijöiden ehkäisyä ja torjumista. Teet sairaanhoito- ja huolenpitotyössäsi  itsenäisesti päätöksiä ja ylläpidät jatkuvasti ammattitaitoasi.

Voit työskennellä valmiina lähihoitajana:

 • terveyskeskuksissa
 • sairaaloissa
 • yksityisessä terveydenhuollossa
 • vanhusten hoito- ja hoivayksiköissä
 • palvelukeskuksissa
 • asiakkaiden kodeissa

 

Suun terveydenhoidon osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat toimia suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä sekä ohjata palvelujen käytössä. Osaat huolehtia aseptisten toimintaperiaatteiden mukaan hoitoympäristön toimintavalmiudesta  sekä välineiden  huollosta. Lähihoitajana osaat arvioida myös eri-ikäisten  asiakkaiden  tai potilaiden  suun terveydentilaa ja ohjata asiakkaita tai potilaita suun terveyden edistämisessä. Osallistut suun tutkimiseen , paikkaus- ja juurenhoitoon, hampaanpoistoon ja iensairauksien hoitoon moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä.

Valmistuneena voit työskennellä:

 • julkisessa suun terveydenhuollon yksikössä
 • yksityisessä suun terveydenhuollon yksikössä

 

Vammaistyön osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisesti eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden  hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hyödynnät työssäsi vammaistyön tietoperustaa. Sinä kunnioitat vammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta,osaat tukea hänen osallisuuttaan ja tunnistat oman vallankäyttötapasi. Osaat myös kommunikoida  erilaisten asiakkaitten kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia  tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Osaat käyttää työssäsi vammaistyön apuvälineitä ja ohjata asiakkaita niiden käytössä.

Valmistuttuasi voit työskennellä:

 • erilaisissa vammaistyön toimintaympäristöissä

 

Vanhustyön osaamisala

Tämän osaamisalan suoritettuasi sinä osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen tai muistisairaan ihmisen  toimintakykyä yllä pitävää ja kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua  sekä sosiaalista vuorovaikutusta  erilaisissa toimintaympäristöissä.Osaat ohjata ja tulea vanhusta tai muistisairasta ihmistä päivittäisissä toiminnoissa ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa sekä tukea hänen osallisuuttaan yhdessä  läheisten  ja yhteistyöverkostojen  kanssa. Otat huomioon  asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen. Osaat toiminnallasi edistää asiakkaan  hyvää, mielekästä ja turvallista elämää.

Valmiina lähihoitajana voit työskennellä:

 • kotihoidossa
 • päivätoiminnassa
 • palvelutaloissa ja -keskuksissa
 • dementiayksiköissä
 • vanhainkodeissa
 • sairaaloissa