Etusivu

Wilma  |  Office365  |  Moodle

 

Henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen

Periaatteet ja lähtökohdat

Päämääränä osaava ja motivoitunut henkilöstö

Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen

 

Periaatteet ja lähtökohdat

Perustehtävässä onnistumisen sekä vision ja päämäärien saavuttamisen mahdollistaa vain pätevä, osaava, sitoutunut, motivoitunut ja vastuuntuntoinen henkilöstö.

Ekamin strategiassa 2012–2016 on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstötyön strateginen päämäärä ja avaintavoitteet määritelty seuraavasti:

 

Päämääränä Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Avaintavoitteet:

Panostamme osaamisen johtamiseen eli osaamisen hallintaan ja kehittämiseen

Huolehdimme yhdessä ja yksilöinä työhyvinvointimme ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Kehitämme tuloksellisuuteen, vastuullisuuteen ja kehittymiseen motivoivia esimies- ja työyhteisötaitoja.

Henkilöstö osallistuu aina aktiivisesti Samassa veneessä -henkilöstöohjelman laatimiseen. Henkilöstöohjelmassa esitetään ne Ekamin keskeiset henkilöstöpoliittiset ja -strategiset linjaukset sekä toimenpiteet, joilla tuetaan yhteisen vision ja perustehtävän toteuttamista.

Jokaisen ekamilaisen toimintaa ohjaavat Ekamin arvot; niiden pitää näkyä työssämme ja arjessamme:

  • asiakaslähtöisyys
  • vastuullisuus
  • yhteisöllisyys

Henkilöstöohjelman toimenpiteet liittyvät tärkeänä osana Ekamin kehittämis- ja laatutyöhön, jolla luodaan ja määritellään yhteisiä toimintatapoja sekä jatkuvan oman toiminnan arvioinnin avulla edis-tetään avoimuutta ja parannetaan käytäntöjä asiakkaiden parhaaksi.

Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Ekamin asiantuntijaorganisaation menestyminen perustuu vahvaan osaamiseen - osaamista on kehitettävä, uutta hankittava ja olemassa olevaa siirrettävä eteenpäin. Kaikilla ekamilaisilla on vastuu oman osaamisen arvioinnista, kehittämistarpeiden esiintuomisesta ja oman osaamisensa kehittämisestä. Jokaista ekamilaista kannustetaan eri tavoin tapahtuvaan ammattitaidon ja -tiedon jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kouluttautumisen lisäksi henkilöstön osaamisen kehittämisen keinona ovat: mentorointi, tehtäväkierto, työelämäjaksot, työprosessien näkyväksi tekeminen ja parantaminen, työnohjaus, benchmarking, kokeilut, projektit, kansainvälinen toiminta, työkykyä ylläpitävä toiminta sekä tekemällä oppiminen.

Jokaisella ekamilaisella on oikeus ja velvollisuus vuosittaiseen henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun esimiehensä kanssa. Kehityskeskustelussa määritellään tulevan vuoden työskentelyn tavoitteet, arvioidaan yhdessä esimiehen kanssa omaa osaamista sekä sovitaan osaamisen kehittämisen tavoitteet ja keinot. Kehityskeskustelujen avulla osaamisen kehittämistarpeet, tulevaisuuden osaamisvaatimukset ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen saadaan kohtaamaan toisensa. Kehityskeskustelu on Ekamissa myös työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen työkalu.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan ja siihen panostetaan monin eri tavoin Ekamissa. TOB-työolobarometrilla mitataan joka toinen vuosi työhyvinvointia. Tulosten avulla valitaan kehittämiskohteet sekä tehdään kehittämistoimenpiteet ja seurataan niiden vaikutuksia. Henkilöstön ja esimiesten tueksi on kehitetty uusia toimintamalleja, kuten Välittämällä virtaa -varhaisen tuen malli. Ekami tarjoaa henkilöstölleen laajan työterveyshuollon ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä. Työhyvinvointia tuetaan myös kuntoutuksen keinoin. Ekamin TYKY-tiimi toimii aktiivisesti järjestäen yhteisiä tapahtumia, tilaisuuksia ja lajikokeiluja. Henkilöstöetuina ovat myös kulttuurisetelit ja mahdollisuus oppilaitoksen kuntosalien käyttöön.